Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“ Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект „Нови възможности за грижа“, относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по…

Обучение по проект ”Независим живот в Община Приморско”

Обява за провеждане на въвеждащо обучение по проект“Независим живот в Община Приморско“ Община Приморско е бенефициент по проект „Независим живот в Община Приморско“ – регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0143-C001, финансиран от ОП…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Ш-7/06.06.2016г. от „Шапки Каприз“ ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Къща за…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2166/20.05.2016г. от Таня Минчева Минчева-Базотева, Пламен Димитров Базотев, Георги Петков Базотев, Зафирка Петкова Базотева,…

Обява ЕКСКУРЗОВОД

ОБЯВА За конкурс за длъжността ЕКСКУРЗОВОД 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА 1.Образование: средно или висше 2. Друга квалификация: предимство имат кандидати , владеещи чужд език. 3. Професионален опит: не се изисква…