ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост гр. Приморско

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба…

      О  Б Я В Л Е Н И Е        № 94-00-3163/ 13.08.2019г. Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е…

ОБЯВА: На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда               Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и…

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6, АЛ.9 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ…

До заинтересованите лица и общественост. На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я В А    до заинтересованите лица и общественост     На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ за издадена Заповед №366/22.05.2019г. на Кмета на Община Приморско с която е одобрено изменението на Подробния устройствен план /ПРЗ/ в обхват на УПИ I, кв.39Е с идентификатор №58356.503.352 по КК на гр. Приморско

О Б Я В Л Е Н И Е № 92-00-105/27.05.2019г. Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №366/22.05.2019г. на…