До заинтересованите лица и общественост. На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я В А    до заинтересованите лица и общественост     На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г.,…

ОБЯВЛЕНИЕ за издадена Заповед №366/22.05.2019г. на Кмета на Община Приморско с която е одобрено изменението на Подробния устройствен план /ПРЗ/ в обхват на УПИ I, кв.39Е с идентификатор №58356.503.352 по КК на гр. Приморско

О Б Я В Л Е Н И Е № 92-00-105/27.05.2019г. Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №366/22.05.2019г. на…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда. Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

ОБЯВА:   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.                 Община Приморско уведомява всички заинтересовани…

ОБЯВА във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-1122/02.04.2019 г. от Марин Смилянов Тосков за наличие на инвестиционно предложение за обект „Вътрешно…

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ…

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЯВА: На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда             Община Приморско уведомява всички заинтересoвани физически и юридически…