Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“ Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект „Нови възможности за грижа“, относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по…

Обучение по проект ”Независим живот в Община Приморско”

Обява за провеждане на въвеждащо обучение по проект“Независим живот в Община Приморско“ Община Приморско е бенефициент по проект „Независим живот в Община Приморско“ – регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0143-C001, финансиран от ОП…