ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Д-94/25.11.2016 г. от „Дикобраз”ООД Василий Федорович Гнучев за наличие на инвестиционно предложение за изготвяне…

О Б Я В Л Е Н И Е № 92-00-295/ 28.11.16 г.

  Община Приморско, Дирекция „УТАС”, съобщава на заинтересованите лица, че са внесени проекти за изменение на ПНИ местност „Лозята”, с.Писменово. Внесените проекти за изменение, засягащи:ПИ №56513.20.328, №56513.20.329, №56513.20.330, №56513.20.356, №56513.20.357,…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4650/14.11.2016 г. от Тодорка Маринова Кибарова за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4694/17.11.2016 г. от Елисавета Иванчева Диханова за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект…