ОБЯВА – На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-1/12.01.2017 г. от „Перла Турист”АД за наличие инвестиционно предложение състоящо се в изграждане на…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Ш-12/15.12.2016 г. от „Шапки Каприз”ЕООД за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект за:…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4991/15.12.2016 г. от Ивелина Николова Иванова за наличие инвестиционно предложение за: „Изграждане на водоизточник…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4940/9.12.2016 г. от Диана Михова Иванова и Стоян Михов Михов за наличие инвестиционно намерение:…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4896/7.12 2016 г. от Славка Венелинова Василева за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на…

Обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 95 от 29.11.2016г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план…