ОБЯВА:

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

          Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общинска администрация е постъпило Уведомление с Вх. №94-00-2938/22.07.2019г. от Димитър Петров Мавродиев и от Станка Григорова Арабаджиева за наличие на инвестиционно предложение за строителство на „Преустройство и пристройка на семеен хотел с бистро в жилищна сграда с бистро”, находящо се в УПИ IV, в кв.2 „А” по плана на гр. Приморско, представляващ ПИ №58356.503.187 по КККР на гр. Приморско, Община Приморско.

 

Лице за контакти:

Димитър Петров Мавродиев

тел: 0888 13 47 05

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0