ОБЯВЛЕНИЕ за издадена Заповед №366/22.05.2019г. на Кмета на Община Приморско с която е одобрено изменението на Подробния устройствен план /ПРЗ/ в обхват на УПИ I, кв.39Е с идентификатор №58356.503.352 по КК на гр. Приморско

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 92-00-105/27.05.2019г.

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №366/22.05.2019г. на Кмета на Община Приморско е одобрил изменението на Подробния устройствен план /ПРЗ/ в обхват на УПИ I, кв.39Е с идентификатор №58356.503.352 по КК на гр. Приморско с цел разделяне на имота на два новообразувани: УПИ I с отреждане „за сграда на РСПБЗН и административна сграда” с идентификатор №58356.503.515 и УПИ II с отреждане „за трафопост” с идентификатор №58356.503.516.
Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС” и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите лица по всяко време от работния ден. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящото съобщение, недоволните могат да обжалват заповедта чрез Кмета на Община Приморско до Административен съд – гр. Бургас.

ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0