О  Б Я В Л Е Н И Е

 

     № 94-00-3163/ 13.08.2019г.

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че е внесен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XI и XII в кв.48 (ПИ 58356.501.301 и ПИ 58356.501.301 по КК на гр.Приморско) по плана на гр.Приморско.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС”, Община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време от работния ден.  На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от  получаване на съобщението, недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

                                                                                                           ОТ ОБЩИНАТА

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0