Обява

Обява на основание чл.95, ал.1 от ЗООС

Община Приморско      обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на 28 вилни сгради в ПИ с идентификатори 58356.4.73, 58356.4.74 и 58356.4.866 по КК на гр.Приморско, община Приморско“ с възложител Мартин…

Обява

Обявление на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”      съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №201/08.04.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПРЗ/ и РУП в…

Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”       съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №200/08.04.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за /ПУП-ПЗ/  в обхват на УПИ X…

Обява

Съобщение на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

Община Приморско, Дирекция “УТАС”     съобщава на „Дъбова гора“ ООД, г-жа Плумка Русева и г-н Красимир Петков, че с обявление с изх. № 94-00-928/07.03.2024г. е съобщено, че е изработен…