СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК, ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО ПОСТОЯНЕН / ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ   Община Приморско, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява следните лица: Зорница…………Илиева, с постоянен и настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Петрова нива“№11 Илиян ………….. Мехмед, с настоящ адрес:…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК, ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ Община Приморско, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява следните лица: 1. Мария ………..Такучева, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.Странджа № 26, 2. Тодор …………Такучев, с настоящ адрес:…

На вниманието на „АТЛИМАН-КЛУБ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ №95-00-1011/10.09.2019г. На основание чл.61 ал.3 от АПК, община Приморско, съобщава че са издадени заповед №703/12.08.2019г., с която се отказва определяне на вида и категорията на туристически обект /заведение за…

Съобщение относно Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Дирекция „ Социално подпомагане“ – Созопол  уведомява хората с увреждания, че стартира Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност Основната цел на Националната програма за достъпна жилищна среда…

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 69 от 30.08.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско относно одобряване на ПУП-ПП „За трасе на…

СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми граждани,      Изхвърлянето на битови и едрогабаритни отпадъци (мебели), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба гуми (ИУГ) на депо за рекултивация…

Съобщение с изх.№95-00-952/26.08.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ №95-00-952/26.08.2019г. Община Приморско, съобщава че със заповед №748/26.08.2019г., е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 от ЗУТ, за обект: „Канализация на ММЦ и местност…

Консултации за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент

Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Бургас, организира на 10 септември, от 09.00 ч. до 16.00 ч. в туристически информационен център- Приморско, консултации относно избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален…

СЪОБЩЕНИЕ

Поради авария на водопровод 630 в района на пречиствателна станция Китен, водоподаването в града е временно преустановено. Към момента няма информация за час за пускане на водата.