СЪОБЩЕНИЕ

В общинска администрация – гр.Приморско, постъпи писмо с Вх.№ 24-00-27/24.01.2020 г. от „Басейнова дирекция – черноморски район“, придружено със съобщение за иниациатива на СНЦ „Клуб за спортен риболов ГЛАРУС“ за…

Съобщение за инвестиционно намерение

В деловодството на Община Приморско е пристигнало съобщение от Басейнова дирекция „Черноморски район“ за инициатива на СНЦ „Клуб за спортен риболов ГЛАРУС“ гр. Бургас за ползване на воден обект-  Черно море,…

Съобщение за нерегистрирани хотелиери в ЕСТИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!     На вниманието на хотелиерите на територията на Община Приморско   Относно: Нерегистрирани хотелиери  в ЕСТИ /Единната система за туристическа информация/   Уважаеми хотелиери,   С писмо…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! Дирекция „Местни данъци и такси”

  Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско Ви уведомява, следното:   От 01.2020 г. стартира кампанията за плащане на данък превозно средство. При заплащане на данъка в пълен…

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 100 от 20.12.2019г.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 100 от 20.12.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско, че с  Решение №635/20.09.2019г. прието с Протокол №53/20.09.2019г. на Общински съвет – Приморско…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.НОВО ПАНИЧАРЕВО, ОБЩИНА ПРИМОРСКО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   изх. № 92–00–313 / 30.12.2019г.   ОБЩИНА ПРИМОРСКО, във връзка с чл.49, ал.3 от ЗКИР, съобщава на заинтересованите лица и…