НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА СТАНИМИРА ТОДОРОВА МАНДОВА, Г-ЖА ДАРИНА ПЕТКОВА НИКИФОРОВА, Г-ЖА МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, Г-Н СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, Г-ЖА ДИМКА СТОЯНОВА НИЗАМОВА

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА СТАНИМИРА ТОДОРОВА МАНДОВА, Г-ЖА ДАРИНА ПЕТКОВА НИКИФОРОВА, Г-ЖА МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, Г-Н СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, Г-ЖА ДИМКА СТОЯНОВА НИЗАМОВА      ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61,…

СЪОБЩЕНИЕ

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 42 от 12.05.2020г. е обнародвано обявление изх.№94-00-1437/24.04.2020г. на Община Приморско за ПУП/ПРЗ/ за поземлени…

ДО: ДЖУЛИЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ Уведомяваме Ви, че за обект: „Алуминиев павилион”, разположен в УПИ V, кв.11 по плана на гр. Приморско

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО: ДЖУЛИЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ       Уведомяваме Ви, че за обект: „Алуминиев павилион”, разположен в УПИ V,…

ДО: СЛАВКА ТОДОРОВА БАДАЛОВА – Уведомяваме Ви, че за обекти: „Четири броя метални павилиони за промишлени стоки”, разположени в УПИ XXVII, кв.39Б по плана на гр. Приморско

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО: СЛАВКА ТОДОРОВА БАДАЛОВА         Уведомяваме Ви, че за обекти: „Четири броя метални павилиони за промишлени…

На 08.05.2020 г. и/или 09.05.2020 г. (петък и/или събота) ще бъдат извършени въздушни ларвицидни обработки

СЪОБЩЕНИЕ   На 08.05.2020 г. и/или 09.05.2020 г. (петък и/или събота) ще бъдат извършени въздушни ларвицидни обработки с мотоделтапланер срещу комари на водните крайбрежни биотопни зони по обходния район на…

Информация отностно използване на Системата за сигурно електронно връчване

Община Приморско уведомява гражданите и фирмите, с които комуникира, за възможностите за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и препоръча да се регистрират в системата и да я…

Открит търг със Заповед №153 се отменя за 23.04.2020г. от 10часа

СЪОБЩЕНИЕ                     ОБЩИНА Приморско съобщава на заинтересованите лица, че  във  връзка с   обявената извънредна ситуация и усложнената обстановка, заседанието на комисията за провеждане на търг,  открит…