Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Приморско, Дирекция “УТАС”       съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №354/29.05.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПРЗ/ в обхват на…

Обява

Съобщение на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС” съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №296/10.05.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПР/ в обхвата на УПИ X…

Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС” съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №298/10.05.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за /ПУП-ПЗ/ в обхват на УПИ VIII /ПИ 58356.504.562/…

Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС” съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №297/10.05.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за /ПУП-ПЗ/ в обхват на УПИ XLIV /ПИ 58356.504.154/…

Кърлеж

Съобщение oтносно провеждане на дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни , дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви…

комар

Съобщение относно авиационни въздушни обработки срещу ларви на комари

В периода от 14.05.2024г. до 19.05.2024г. ще бъдат извършени въздушни обработки срещу ларви на комари на водните крайбрежни биотопни зони по обходния район на блато „Стомополу”, „Дяволско“ блато местност Курията,…

съобщение

Съобщение на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско      уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление с вх.№97-02-117/25.04.2024г. от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас…

Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”     съобщава   на   заинтересованите, че с Решение №82/28.03.2024г. е изменил и допълнил свое Решение №563/31.08.2023г. за допускане изработване на проект за ПУП/ПР3/ за ПИ №37023.10.346 по…