Съобщение

ОБЩИНА ПРИМОРСКО     УВЕДОМЛЕНИЕ До лицата, извършващи дейност „хотелиерство“ съгл. чл. 113 от Закона за туризма в местата за настаняване на територията на община Приморско            УВАЖАЕМИ ДАМИ…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК, ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО ПОСТОЯНЕН / ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ   Община Приморско, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява следните лица: Зорница…………Илиева, с постоянен и настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Петрова нива“№11 Илиян ………….. Мехмед, с настоящ адрес:…