Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”   съобщава   на   заинтересованите, че с Решение №70/28.03.2024г., Общински съвет –  гр.Приморско е допуснал изработване на проект за /ПУП-ПЗ/ за ПИ №117 по плана на Новообразуваните…

Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС” съобщава   на   заинтересованите, че с Решение №79/28.03.2024г., Общински съвет –  гр.Приморско е допуснал изработване на проект за /ПУП-ПЗ/ за ПИ №58356.4.854 по КККР на гр.Приморско, м.“Шопака“.…

Обява

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”       съобщава   на   заинтересованите, че с Решение №80/28.03.2024г., Общински съвет –  гр.Приморско е допуснал изработване на проект за /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори №37023.501.588, №37023.501.587,…

съобщение

Съобщение на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

Община Приморско, Дирекция „УТАС“     съобщава на г-н Григорий Дмитриевич Дикушин, г-жа Светлана Михайловна Дикушина, г-н Тодор Асенов Златанов, г-жа Ира Валентинова Златанова, г-н Красимир Николаев Ценев и г-жа…

Местни данъци и такси

Изтича срокът за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци с отстъпка

   На 30.04.2024 г. изтича срокът за заплащане на задълженията в пълен размер за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г. с предвидената отстъпка от 5%.   …

МОСВ

МОСВ предупреждава за опасно повишение на нивата на някои реки

     Речните нива ще се понижават във водосборите западно от р. Янтра и в по-голяма част от Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн, като в резултат на валежи речните нива ще…