Обява

ОБЯВЛЕНИЕ за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000

О Б Я В Л Е Н И Е за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и…

съобщение

Ha основание Заповед № рд- 09-1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 03.11.2023г. – 24.11.2023г. стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Бургас, с иел актуализиране границите н па»пит на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”.