РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”- Бургас     ЗАПОВЕД № РД -04-149/28.07.20201. гр.Бургас;     На основание чл.37 *’в“, ал.1 от Закона за собствеността…

Изменение на КККР за отстраняване на ЯФГ за поземлени имоти в с. Ясна Поляна и Ново Паничарево

О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА ПРИМОРСКО, съгласно чл.71, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава…

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект, относно „Частична реконструкция и рехабилитация на съществуващото брегозащитно хидротехническо съоръжение в ПИ № 58356.507.17 по КК на гр.Приморско, Община Приморско.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, за ползване на воден обект – Черно море…

Съобщение към хотелиерите по отношение ЕСТИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !   УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ , Всички които имат регистрация в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ към Министерството на туризма и изпитват затруднение за въвеждане на данни за…