О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

 

До Гражданите
На Община Приморско

 

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 12.01.2016г./вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам Четвъртото редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно придобиване на безвъзмездно право на собственост върху поземлен имот с идентификатор №58356.506.320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Приморско, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно със следните хидротехнически пристанищни съоръжения в имота: защитен вълнолом, пристанищна естакада и кей за рибарски лодки.

2.Предложение от д-р Димитър Германов – Кмет на Община Приморско относно гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Бургас и даване на мандат.

3. Питания.

 

……………………………………………
Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0