Шесто редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.03.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Общинските съветници

От Общински съвет  Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.03.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Шесто редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Приморско, приет с Решение №03/07.12.2023г. на Общински съвет – Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно

Приемане на Бюджетна прогноза  за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Участие на община Приморско като член на сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Бургас“.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Даване правомощия на кмета на община Приморско да подпише всички необходими документи по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027г.

 

 

 

5.Докладна записка  от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Приемане на проект на устройствен акт/устав и определяне размер на годишен членски внос на  община Приморско при учредяване на Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност с наименование “Местна инициативна група – Созопол – Приморско заедно”.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Кандидатстване на община Приморско по проект OLAMUR.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на пълномощия и избор на нов представител на община Приморско в Организация за управление на туристически район „Бургаски Черноморски Туристически Район“.

 

8.Предложение от Златина Тюлиева-Председател на Общински съвет – Приморско относно Допълване на Решение №583 от 11.10.2023г.на Общинския съвет за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Царево.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно определяне периода и териториите в община Приморско , в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи по реда на чл.15,ал.2 от ЗУЧК.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2023г. на територията на община Приморско, като част от задължителното ниво на инвестиции, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Приемане на Решение по реда на чл.21, ал.1, т.18 във връзка с ал.2 от ЗМСМА за именуване на улица в гр. Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Предоставяне под наем на част от имот – Публична общинска собственост, представляващ ПИ №58356.503.243 по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещение, находящо се в ПИ с идентификатор №58356.501.571.9 по КККР на гр. Приморско – Публична общинска собственост.

 

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа в община Приморско за изготвяне на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2024-2025г.

 

 1. Приемане на Годишен финансов отчет на „Медицински център-Приморско“ ЕООД за 2023г.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №117 по плана на Новообразуваните имоти на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на м. “Лозята, с. Писменово.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за надстройка на сграда с идентификатор 58356.503.257.4 по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за пристройка на сграда с идентификатор 58356.501.91.1  по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.385 по КККР на гр. Приморско, СО „Узунджата“, община Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.319 по КККР на гр. Приморско, СО „Узунджата“, община Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.461 по КККР на гр. Приморско, СО „Узунджата“, община Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.648 по КККР на гр. Приморско, СО „Узунджата“, община Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 56513.501.65 по КККР на с. Писменово, община Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно одобряване на Проект за ПУП /ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 37023.501.408, 37023.501.409, 37023.501.410, 37023.501.516 и 37023.501.517 по КККР на землище гр. Китен.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №58356.4.854 по КККР на гр. Приморско, м.“Шопака“.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно допускане изработване на проект за ПУП /ПРЗ/ за ПИ с идентификатори №37023.501.588, №37023.501.587, №37023.501.121 и №37023.501.73 по КККР на землище гр. Китен.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУР/ за промяна на регулационните линии на улица с о.т. 12-21-20 по плана на с. Веселие и изменение на план за регулация /ПР/ за УПИ IV и V в кв.1 и УПИ I и II в кв.21 по плана на с. Веселие, попадащи в ПИ №10731.501.104, №10731.501.639, №10731.501.21, №10731.501.89 и №10731.501.90 по КККР на с. Веселие, община Приморско.

 

 1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Проект за ПУП /ПРЗ/ за ПИ №37023.10.346 по КККР на з-ще гр. Китен и ПУП /ПУР/ в обхват част от ПИ №37023.15.13, №37023.15.14, №37023.10.467 и №37023.10.469 по КККР на з-ще гр. Китен.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Нина Жекова Ненова, родител на детето Виктория Атанасова Шиварова от гр. Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Милена Илиева Йорданова , родител на детето Красимир Миленов Йорданов от с. Ново Паничарево.

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Тодор Костадинов Лапчев от гр. Приморско.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Дарина Михайлова Стоянова.

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Илиев Стефанов.

 

34.Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0