Четвърто редовно заседание на Общински съвет на 25.01.2024г./четвъртък/ от 09:00ч.

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите на Община Приморско:

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.З от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на

25.01.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четвърто редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Даване на съгласие и предоставяне на финансова помощ от бюджета на община Приморско на Сдружение МИРГ „Приморско – Царево“ във връзка с покриване на текущи разходи и кандидатстване по подготвителна мярка за изграждане на капацитет, разработване и бъдещо изпълнение на стратегия по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021- 2027.

2. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Одобряване на проект за ПУП /Парцеларен план/ за изграждане на външно ел.захранване на ПИ 56513.63.4 по КККР на с.Писменово, преминаващ през ПИ 56513.41.10 по КККР на с. Писменово, община Приморско.

3. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Одобряване на проект за ПУП /Парцеларен план/ за изграждане на външно ел.захранване на обект: „Кабелна линия ниско напрежение от ТНН на МТП “Писменово 2“ в ПИ 20.286 до ел.табло на границата на ПИ 20.213 от плана на м. „Лозята“ , землище Писменово, преминаващо през ПИ 20.466, ПИ 20.461 и ПИ 20.467 по плана на м. „Лозята“, землище Писменово, община Приморско.

4. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно относно Допълване на Решение № 583 от 11.10.2023г. на Общинския съвет за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Царево.

5. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца от гр. Приморско.

6. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца от с. Ново Паничарево, общ. Приморско.

7. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет» Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Магриот Георгиев Андреев от с.Ново Паничарево, общ.Приморско.

8. Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0