Четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.06.2023г./четвъртък/ от 08.30 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

на община  Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.06.2023г./четвъртък/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и седмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии- собственост на община Приморско за 2024 година.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне начина на ползване на дървесина от горите и земите от горския фонд  – общинска собственост от ОГФ за 2024 г. и обема на годишното ползване на дървесина през 2024 г. в горите и земите от горския фонд – собственост на община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне на максимални цени за „маркиране и сортиментиране на дървесина на корен”.

 

4.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна  общинска  собственост, находящи  се в гр. Приморско, СО „Узунджата” – гр. Приморско, гр.Китен,  с. Писменово и с. Веселие, община Приморско, област Бургас.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне броя на таксиметровите автомобили , работещи на територията на община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Проект на  „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Приморско (ДПНИЕВИБ) 2021-2030 г.“.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.407 по КККР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, Община Приморско.

 

9.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Одобряване на Проект за ПУП /ПРЗ/ в обхват на юг от о.т.150 на ул.“Съединение“ до границата на ПИ №58356.503.336 с ПИ №58356.71.18, засягащ ПИ №58356.503.336, ПИ №58356.503.425, ПИ №58356.503.424 и ПИ №58356.503.343 по КККР на гр.Приморско.

 

10.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПР/ за УПИ XVIII и УПИ ХIХ в кв.3 по регулационния план на СО“Узунджата“, представляващи ПИ с идентификатор 58356.504.319 по КККР на гр.Приморско

 

11.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изменение на подробен устройствен план /ПУР/ засягащ улица с о.т.12-21-20 по плана на с.Веселие изменение на ПР за УПИ IV и V в кв.1 и УПИ I и II в кв.21 по плана на с.Веселие, попадащи както следва в ПИ №10731.501.104, №10731.501.639, №10731.501.21, №10731.501.89 и №10731.501.90 по КККР на с.Веселие, Община Приморско .

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №58356.4.90 по КККР на гр.Приморско, м.“Шопака“

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Цветанка Дамянова Илиева от гр.Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Петко Станков Христов от с.Ново Паничарево.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Лидия Витальонова Тонева от с.Писменово.

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно Отпускане на финансова помощ на Васил Митков Иванов  от гр.Приморско за лечение на дъщеря му Симона Василева Иванова

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Пламен Минков Гакев, родител на детето Виктория Пламенова Гакева.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Иван Христов Лалов , родител на детето Аделина Иванова Лалова.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете Петър Митков Митрев, родител на детето Антонио Петров Митрев.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете Александър Тодоров Панайотов, родител на детето Петър Александров Панайотов.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете Тодорка Димитрова Кавалерова , родител на детето Мелиса Хюсеинова Хюсеинова.

 

 1. Питания

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0