Тридесет и първо извънредно заседание на 17.05.2022г./вторник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На  Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 17.05.2022г./вторник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и първо извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Вземане на решение от Общински съвет – Приморско за избор на представител на Община Приморско в Областната комисия за изработка на областна здравна карта.

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0