Двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.10.2021г./четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.10.2021г./четвъртък/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Двадесет и пето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на Община Приморско към 31.10.2021г.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Бюджетна прогноза за периода 2022-2024г./втори етап/ на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Пилотен проект за закупуване на високотехнологични камери и изграждане на система за видеонаблюдение на рибарските пристанища по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Решение за кандидатстване на Община Приморско за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

  1. 5. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Съгласие за изменение на подробен устройствен план /ПУР/ засягащ част от южната полуширина на улица с о.т.89-113 по плана на с.Ясна Поляна, попадаща в ПИ№87655.501.609 по КККР на с.Ясна Поляна и част от западната полуширина на улица с о.т.113-114, попадаща в ПИ№87655.501.608, ПИ№87655.501.609 и ПИ№87655.501.639 по КККР на с.Ясна Поляна, Община Приморско.

 

6.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Галя Илиева Андреева, родител на детето Виктория Атанасова Андреева.

 

  1. Питания.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0