СЪОБЩЕНИЕ

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 42 от 12.05.2020г. е обнародвано обявление изх.№94-00-1437/24.04.2020г. на Община Приморско за ПУП/ПРЗ/ за поземлени имоти  с идентификатори 37023.10.418, 37023.10.419 и  37023.10.420 по КК на гр. Китен, м. Коручешме, землището на гр. Китен,  община Приморско, с цел обособяване на три нови квартала – кв.33, кв. 34 и кв.35 с 32 броя УПИ попадащи върху тях. Предвидено е отреждане „за нискоетажно жилищно застрояване“ , с изключение на УПИ ІV10.418  в кв. 34, УПИ І10.418 и УПИ ІІ10.418  в кв.33, за които е предвидено отреждане „за вилно строителство“  и УПИ VІІ10.418,10.419,10.420, в кв. 33 с отреждане „за  техническа инфраструктура“.

Проектът се съхранява в сградата на общинска администрация и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите в приемното време на Дирекция „УТАС“. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по реда на  чл.128, ал.5 от ЗУТ.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0