ОБЯВА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

Община Приморско обявява конкурс за набиране на доброволци за сформиране на доброволно формирование при предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях на територията на община Приморско.

Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано (чл.40 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи – регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

  1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование, съгласно Приложение № 1;
  2. формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Приложение № 2;
  3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
  4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  5. свидетелство за съдимост;
  6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

 

Последващи процедури

Етап 1: След приключване на срока за подаване на документите постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати.

Етап 2: С всеки един от тях, кметът на общината сключва индивидуален договор.

Етап 3: Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.

Етап 4: Кметът издава индивидуална карта на доброволеца.

Етап 5: Кметът осигурява на доброволеца застраховка и облекло.

Посочените документи кандидат-доброволците могат да получат от деловодството на Община Приморско.

Документи се приемат до 15.05.2020г.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0