Второ редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 02.12.2019г./ понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

До Гражданите
на Община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 02.12.2019г./ понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Второ редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско относно : Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско, мандат 2019-2023г.

2. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно : Избор на членове на Постоянните комисии към Общински съвет – Приморско .

3. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет-Приморско.

4. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно :Избор на заместник председател на Общински съвет – Приморско

5. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
6. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно : Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

7. Предложение от Златина Петрова Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно: Определяне представител на Общински съвет-Приморско в Областния съвет за развитие на област Бургас

8. Предложениеот Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно: Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

9. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8 от Наредбата за отпускане на помощи на жители на община Приморско

10. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Приморско.

11. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Избиране на общински съветници за членове на Комисията по чл.8,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища .

12. Питания.

Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0