НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА РУМЯНА РОДРИГУЕЗ

НА ВНИМАНИЕТО             

НА Г-ЖА РУМЯНА ЗДРАВКОВА РОДРИГУЕЗ

 

 

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО

 

    ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл. 61, ал.3 от АПК, Ви уведомява за следното:

По повод извършена служебна проверка на строителни книжа, налични в техническия архив на Община Приморско, както и проверка на место от служители на Дирекция „УТАС” при Община Приморско на обект гараж и външна тоалетна, находящ се в УПИ  VIII, кв.5 по плана на гр. Китен с идентификатор  № 37023.501.233 по КККР на гр. Китен е констатирано следното:

В имота са изградени гараж с приблизителни размери 3,00м./5,50м./2.15м. и външна тоалетна с приблизителни размери  1,20м./1,46м./1,80м.

Уведомяваме Ви, че Община Приморско, предвид горепосоченото започва административно производство на основание чл.57а, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 от АПК, считайте настоящото за уведомяване за започване на административно производство.

 

 

 

 

           ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0