Завърши проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на позитивни модели за безрисково поведение”

Завърши проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на

позитивни модели за безрисково поведение

През периода 28.8-03.09.2020, община Приморско беше домакин на страхотния младежки обмен „Обичам живота, живея здравословно”,  включващ  участници  от  България,  Румъния, Сърбия и Северна Македония. Сдружение „Таралежите” беше в ролята на организатор, координатор и домакин на проекта. В обмена се включиха 40 младежи с неравностоен социален статус  и техните лидери.

Четирите групи единодушно избраха Китен като подходяща локация за провеждането на спортни занимания сред природата, обучителни модули, лекции, дискусии и презентации. Получения ефект за участниците в проекта може да се систематизира в следните постигнати резултати:

  • Социализация на включените в дейностите млади хора в неравностойно положение и стимулиране на тяхната активност обществения живот.
  • Изградени умения за връзка с другите, екипна работа, толерантност, отговорност и разбирателство.
  • Формирани положителни нагласи у младите хора към дейности в областта на спорта, здравословното хранене и природосъобразния начин на живот.
  • Повишаване на активната гражданска позиция на младите хора по отношение превенцията на вредните навици и зависимостите.
  • Придобити умения и компетенции за пълноценен, здравословен и социално отговорен начин на живот.
  • Изградени умения за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.
  • Мотивираност и Самодисциплина.
  • Изградени умения за обединяване и общуване в екип при наличието на културни различия.

Проведените дейности успяха да създадат предпоставки за личностно израстване, активно гражданство и социално включване.

Реализацията на проекта спомогна за информираността на младите хора и разрешаване в известна степен на едни от най-широко разпространените проблеми на нашето съвремие – липсата на здравна култура и разпространението на вредни навици и зависимости сред младото поколение.

Румънските, сръбските, македонските и българските младежи споделиха, че Китен е много гостоприемен град, предлагащ разнообразие от здравословни активности, изградена инфраструктура за отдих, спорт и мероприятия на открито.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0