„Доставка на канцеларски материали, и оборудване по Проект BG16M1OP002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0