Ид. No 9050888: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско при изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0143-C001 „Независим живот в Община Приморско“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0