Подкатегории:
„Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) и асфалтова смес неплътен асфалтобетон за долен пласт (АС 16 биндер) за нуждите на Община Приморско“

Обособена позиция №1 – „Доставка на бетонови изделия“

Обособена позиция №2 – „Доставка на бетон“

Обособена позиция №3 – „Доставка на инертни материали“

Обсобена позиция № 1: Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината;
Обособена позиция № 2: Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП „Чистота и озеленяване”.

Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.

/00872-2019-0012/ Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежности на територията на Община Приморско” в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Странджа” в село Веселие;

Обособена позиция 2: „Реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово кръстовище в град Приморско“;

Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. „Трети март” в участъка от о.т. 124 до о.т. 127 от ПУР на гр. Приморско”.

„Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване“ – гр.Приморско”, разделена на четири обособени позиции:

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”
Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП „Чистота и озеленяване”
Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;
Обособена позиция 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП „Чистота и озеленяване” – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;

Обособена позиция №1 – „Доставка на бетон”
Обособена позиция №2 – „Доставка на инертни материали”
„Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми, в две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на Община Приморско“
Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”,гр. Приморско”
Обособена позиция №1 – „Доставка на бетонови изделия”,
Обособена позиция №2 – „Доставка на бетон”
Обособена позиция №3 – „Доставка на инертни материали“
00872-2018-0004“Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: “Доставка на контейнери тип „Бобър“ за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско Обособена позиция №2: “Доставка на парков метален кош с дървен обков и пепелник за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско Обособена позиция №3: “Доставка на пластмасови кофи за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско Обособена позиция №4: “Доставка на кошчета за събиране на битови отпадъци с бетонови основи за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско
„Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване“ – гр.Приморско”, разделена на четири обособени позиции, а именно: Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско” Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП „Чистота и озеленяване” Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; Обособена позиция 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП „Чистота и озеленяване” – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;
„Периодични доставки на канцеларски материали с две обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско , второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия“, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”
“Застраховане на служители на Община Приморско, както и на имуществото на Община Приморско“
с обособени позиции:Обособена позиция №1: „Имуществено застраховане на имоти и материални активи- общинска собственост”
Обособена позиция №2: „Застраховане на моторните превозни средства на Община Приморско със застраховки “Пълно автокаско”, “Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача и “Гражданска отговорност” на автомобилистите”
Обособена позиция №3: „Застраховане на служители на Община Приморско със застраховки “Злополука”
Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции, както следва: – Обособена позиция № 1: Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017/2018г по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Приморско ; – Обособена позиция № 2: Извършване на превози на жители на с.Писменово по автобусна линия гр.Приморско –ММЦ-с.Писменово и обратно ; – Обособена позиция № 3 : Извършване на специализиран превоз на работници на ОП ’’Чистота и озеленяване’’, гр. Приморско ; – Обособена позиция № 4: Извършване на специализиран превоз на работници на Община Приморско ; – Обособена позиция № 5: Извършване на превози на жители на гр. Приморско по автобусна линия гр.Приморско –ДКЦ- Бетонов възел – Приморско и обратно ; – Обособена позиция № 6: Извършване на случаен превоз на деца и други лица във връзка с участие в културни и спортни мероприятия; – Обособена позиция № 7: Извършване на случаен превоз на служители на Община Приморско за пътувания, свързани с командировки, екскурзии и други служебни мероприятия;
„Избор на изпълнител/и за Осъществяване на мерките по информация, комуникация и визуализация на проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“ със следните обособени позиции:
• Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за организиране и провеждане на информационни събития и осъществяване на мерки за информация и публичност“;
• Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали“.
00872-2017-0004: Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 3 години в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината;
Обособена позиция №2 – Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината
00872-2017-0002 „Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 3 години в две обособени позиции:
Обсобена позиция № 1: Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината;
Обособена позиция № 2: Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината;“Прекратена с решение №91/16.02.2017 г.
00872-2017-0001:Договаряне без публикуване на обявление „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ЦДГ гр.Китен , ЦДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна,  ЦДГ с.Веселие и  ЦДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции:

– Обособена позиция 1 – Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и кореноплоди;
– Обособена позиция 2 – Растителни мазнини;

Прекратена с решение №107/20.02.2017 г.

ID:9060469„Периодични доставки на канцеларски материали  с три обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на   Община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на  Община Приморско , второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия“, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП”
Обособена позиция № 3: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Приморско по проект „Активиране и интегриране на пазара на труда на младите хора в Община Приморско“, запазена на основание чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП
 „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване“ – гр.Приморско”, разделена на четири обособени позиции, а именно: Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско” Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП „Чистота и озеленяване” Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП; Обособена позиция 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП „Чистота и озеленяване” – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;
00872 – 2016 – 0008 – Публично състезание „Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016/2017г по утвърдени маршрутни разсписания на територията на Община Приморско ;Обособена позиция № 2: Извършване на превози на жители на с.Писменово по автобусна линия гр.Приморско –ММЦ-С.Писменово и обратно ;  Обособена позиция  № 3:  Извършване на случаен превоз  на деца и други лица във връзка с участие  в културни и спортни мероприятия; Обособена позиция № 4: Извършване на случаен превоз на служители на Община Приморско за пътувания, свързани с командировки, екскурзии и други служебни мероприятия“
ID 00872-2016-0009 „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ЦДГ гр.Китен , ЦДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ЦДГ с.Веселие и ЦДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции, както следва: – Обособена позиция 1 – Месо и месни продукти, риба и яйца; – Обособена позиция 2 – Консерви, сухи бобови, зърнени култури; – Обособена позиция 3 – Мляко и млечни продукти; – Обособена позиция4 – Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и кореноплоди; – Обособена позиция 5 – Хляб, хлебни и тестени изделия; – Обособена позиция 6 – Растителни мазнини; – Обособена позиция 7 – Различни хранителни продукти; – Обособена позиция 8 – Захарни изделия.
ID: 9053492 УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОФЕРТИ С ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 186 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ Подкатегории: 1 Файлове: 8
ID 9053043 „Ремонт на улици в гр.Приморско и гр.Китен“ Файлове: 10
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Приморско и управление на проект за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в Община Примо Файлове: 11
ID 9052679 „Възстановяване на пешеходен мост при устието на река Дяволска, гр.Приморско“ Файлове: 6
Организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България” Файлове: 2
ID 9051901 „Възстановяване на висящ пешеходен мост над река Дяволска, гр. Приморско” Файлове: 7
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Приморско за кандидатстване за европейско финансиране” в 4 обособени позиции.“ Файлове: 13
Ид. No 9051109: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско при изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0143-C001 „Независим живот в Община Приморско“ Файлове: 9
Инд. No 00872-2016-0003: “ДОСТАВКА НА АСФАЛТОВА СМЕС АС 12,5, ИЗН. А 50/70 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО” Файлове: 10
Заглавие: Ид. No 9050888: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско при изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0143-C001 „Независим живот в Община Приморско“ Файлове: 17
Оттеглена на 08.03.2016г със Заповед №178/08.03.2016г. на Кмета на община Приморско
Инд. No 9050169 „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско”. Файлове: 6
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – община Приморско“ Подкатегории: 2 Файлове: 35
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Приморско”, обособени в позиции: Обособена позиция №1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция №2 –„Доставка на бетон” , Обосо Подкатегории: 4 Файлове: 19
Инд. No 9049904: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на офис консумативи за Община Приморско“; Обособена позици Файлове: 7
Ид. № 9049141:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината” Файлове: 7
Инд. No. 00872-2015-0014„Приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж /ДПС/ за с. Веселие, с. Ясна поляна и с. Ново Панчарево, Община Приморско” Файлове: 13
„Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на улично осветление на гр. Приморско и упражняване на авторски надзор“ Подкатегории: 1 Файлове: 11
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – община Приморско“ Подкатегории: 1 Файлове: 25
Инд. № 9047267: “Застраховане на служители на Община Приморско, както и на имуществото на Община Приморско по обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Застраховане на служители на Община Приморско със застраховки “Злополука” Файлове: 16
9046492 „Изграждане на спортна площадка в УПИ IV, кв.29 по плана на с. Веселие, общ. Приморско” Подкатегории: 1 Файлове: 15
Ид. № 9045916: Ремонт на улици в с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, както и ремонт на част от общински път гр. Приморско – с. Писменово/моста/, община Приморско Файлове: 6
9045337 „Изграждане на спортна площадка в УПИ IV, кв.29 по плана на с. Веселие, общ. Приморско” Подкатегории: 1 Файлове: 14
Ид.№ID 9044621 „ Рехабилитация на път за язовир “Ясна поляна” от водосток при км 0+000 до км 0+946.77” Файлове: 8
Ид.№9044397 : „Реконструкция и ремонт на сградата на Народно читалище „Отец Паисий- 1927” Подкатегории: 1 Файлове: 17
Инд. № 00872-2015-0011: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по маршрути на територията на община Приморско, съгласно утвърдени маршрутни разписания” Файлове: 8
Инд. № 00872-2015-0010: „Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско, по три обособени позиции: – обособена позиция № 1: Извършване на превоз на жители на с. Писменово по автобусна линия гр. Приморско – ММЦ – с. Писменово и обратно; Файлове: 11
Ин.№ 00872-2015-0009 „ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО И ОП „ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ – ГР.ПРИМОРСКО”, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Файлове: 10
Ид. № 00872-2015-0004: „„Изграждане на част от улица „Иглика”, от кръстовище с ул. „Стара планина” до кръстовище с ул. „ Стамополу” о.т. 9 до о.т. 34, по плана за регулация на гр. Приморско. Подкатегории: 2 Файлове: 17
Ид.№ 00872-2015 – 0007:“Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Саниране сградите на ЦДГ „Русалка” гр. Приморско и ЦДГ „Пролет гр. Китен“ и подмяна на отоплителен котел в котелно помещение“ Подкатегории: 3 Файлове: 24
Ид. № 9041882: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ С ИЗКУСТВЕНА НАСТИЛКА В ГРАД КИТЕН, ОБЩИНА ПРИМОРСКО – ПЪРВИ ЕТАП ОТ ОБЕКТ: СПОРТЕН ЦЕНТЪР СЪС СПОРТНА ПЛОЩАДКА”. Подкатегории: 9 Файлове: 18
Ид.№ 9042056: Ремонт на улици в гр. Приморско и гр. Китен Файлове: 7
Ид. 9041982: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. ПРИМОРСКО Файлове: 8
Ид. № : 9042083:„Доставка на нови пластмасови кофи за битови отпадъци, необходими за изпълнението на дейностите по събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Приморско” Файлове: 8
ИД 9042169 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР, КОМАНДИРОВАНИ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО Файлове: 8
Ид.№ 9042237: Доставка на резервни части за контейнери тип ’’Бобър” за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване” при община Приморско Файлове: 9
Ид. № 00872-2015-0008 „Извършване на специализиран превоз на работници по маршрути на територията на община Приморско, съгласно утвърдени маршрутни разписания“ Файлове: 9
Ид. № 00872-2015-0005: „Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”, с. Веселие и Обе Файлове: 7
Ид.№ 00872-2015-0006: „Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 24 месеца в две обособени позиции: 1.Позиция №1 – Доставка на автомобилни горива за Файлове: 3
Ид. № 00872-2015-0003: „Изграждане на част от улица „Стара планина” от о.т. 219 до о.т. 222, по плана за регулация на гр. Приморско” Подкатегории: 2 Файлове: 18
Ид № 00872 – 2015 – 0001: „Допълнителни СМР към обществена поръчка с предмет: „Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VІІІ, кв. 6 гр. Приморско” Подкатегории: 1 Файлове: 10
Ид. № 00872-2015-0002: „Доставка на асфалтова смес АС 12,5, изн. А50/70 за нуждите на Община Приморско“ Подкатегории: 1 Файлове: 9
Ид. № 9037807/06.01.2015 г.: „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско” Файлове: 10
Ид. № 9037466/15.12.2014 г.: „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско” Файлове: 5
Ид. № 9037351/11.12.2014 г.: „Доставка на нови и неупотребявани външни автомобилни гуми за автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване” гр. Приморско” Файлове: 4
Ид. № 9037075/05.12.2014 г.: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Файлове: 7
Ид. № 00872-2014-0023/19.11.2014 г.:“Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи, изпълнявани на територията на гр.Приморско, включващ обособени позиции..“ Подкатегории: 1 Файлове: 15
Ид. № 9036127/17.11.2014 г.: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината” Файлове: 9
Ид. № 9035333/29.10.2014 г. „Провеждане на групови обучения за служителите на община Приморско извън каталога на ИПА“ Файлове: 8
Ид. № 9035122/24.10.2014 г. „Провеждане на групови обучения за служителите на община Приморско извън каталога на ИПА“ Файлове: 2
Ид. № 00872-2014-0021 „Строително-монтажни работи за изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско“ Подкатегории: 6 Файлове: 40
Ид. № 00872-2014-0020 “Строително-монтажни работи на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК н Подкатегории: 1 Файлове: 12
Публична покана на Народно Читалище „Л. Н. Толстой 1926, с. Ясна Поляна, общ. Приморско за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и ремонт на сградата на Народно Читалище „Л. Н. Толстой 1926, с. Ясна Поляна, общ. Приморско“ Файлове: 10
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско” Подкатегории: 3 Файлове: 22
Строително-монтажни работи за изграждане на подход към морски плаж „Северен централен“ в ПИ 58356.506.30 и ПИ 58356.506.32“ по КК на гр. Приморско Подкатегории: 4 Файлове: 34
„Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско, по три обособени позиции, открита с решение № 526/30.06.2014 г. на Кмета на Община Приморско: Файлове: 7
Oбществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по маршрути на територията на община Приморско, съгласно утвърдени маршрутни разписания Подкатегории: 1 Файлове: 10
Обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирано транспортно средство – минибус, адаптиран за хора с увреждания – 16+1 „ Подкатегории: 1 Файлове: 3
“Строително-монтажни работи на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК на гр.Приморско” Файлове: 5
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО Файлове: 2
ПОРЪЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 00872-2014-0022, С ПРЕДМЕТ: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ЦДГ гр.П Подкатегории: 1 Файлове: 13
Реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско в изпълнение на проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско Файлове: 3
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ГР. КИТЕН” Файлове: 3
Плащания по договори за обществени поръчки Подкатегории: 33 Файлове: 131
Договори по чл. 14 ал. 5 от ЗОП Файлове: 42

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0