1.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, НОРМАТИВНА УРЕДБА , ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ – 5 члена

1. Павел Жеков Павлов – Председател на комисията
2. Златина Петрова Тюлиева
3. Стоян Янакиев Василев
4. Захарина Стоянова Неделчева
5. Пенко Димитров Калудов

2.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА -5 члена

1. Дамян Димитров Петков – Председател на комисията
2. Манол Тодоров Манолов
3. Милен Стоянов Анастасов
4. Пенко Димитров Калудов
5. Георги Веселинов Зафиров

3.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЛОВ И РИБОЛОВ – 5 члена

1. Манол Тодоров Манолов – Председател на комисията
2. Борислав Красимиров Киров
3. Милен Стоянов Анастасов
4. Стоян Янакиев Василев
5. Златина Атанасова Величкова

4.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА – 5 члена

1. Златина Петрова Тюлиева – Председател на комисията
2. Борислав Красимиров Киров
3. Дамян Димитров Петков
4. Златина Атанасова Величкова
5. Захарина Стоянова Неделчева

5.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – 5 члена

1. Костадин Милчев Милев – Председател на комисията
2. Манол Тодоров Манолов
3. Златина Петрова Тюлиева
4. Златина Атанасова Величкова
5. Ваня Иванчева Стоева – Андонова

6.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ – 5 члена

1. Костадин Милчев Милев – Председател на комисията
2. Борислав Красимиров Киров
3. Ваня Иванчева Стоева – Андонова
4. Пенко Димитров Калудов
5. Дамян Димитров Петков

7.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – 3 члена

1. Милен Стоянов Анастасов – Председател на комисията
2. Павел Жеков Павлов
3. Костадин Милчев Милев

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0