Лого на Приморско

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

РЕШЕНИЕ №04

07.12.2023г.

 

Относно: Избор на членове на Постоянните комисии към Общински съвет – Приморско

 

На основание: чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА и чл.54 и сл. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Приморско, Общински съвет- Приморско

 

РЕШИ:

 

Създава Постоянни комисии към Общински съвет- Приморско, определя числеността и избира членовете им ,както следва:

 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, НОРМАТИВНА УРЕДБА , ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ – 5 члена

1. Павел Жеков Павлов – Председател на комисията

2. Златина Петрова Тюлиева

3. Иван Михайлов Ламбов

4. Стоян Янакиев Василев

5. Петко Петров Гечев

 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА -5 члена

1. Петко Петров Гечев – Председател на комисията

2. Костадин Милчева Милев

3. Златина Петрова Тюлиева

4. Стоян Янакиев Василев

5. Георги Гихоров Димитров

 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЛОВ И РИБОЛОВ – 5 члена

1. Георги Гихоров Димитров – Председател на комисията

2. Иван Михайлов Ламбов

3. Тодор Николаев Костов

4. Петко Петров Гечев

5. Златина Атанасова Величкова

 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА – 5 члена

1. Златина Петрова Тюлиева – Председател на комисията

2. Борислав Красимиров Киров

3. Павел Жеков Павлов

4. Златина Атанасова Величкова

5. Захарина Стоянова Неделчева

 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ – 5 члена

1. Захарина Стоянова Неделчева – Председател на комисията

2. Павел Жеков Павлов

3. Тодор Николаев Костов

4. Златина Георгиева Табакова

5. Иван Михайлов Ламбов

 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ – 5 члена

1. Костадин Милчев Милев – Председател на комисията

2. Борислав Красимиров Киров

3. Стоян Янакиев Василев

4. Тодор Николаев Костов

5. Георги Гихоров Димитров

 

  1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – 5 члена

1. Борислав Красимиров Киров – Председател на комисията

2. Захарина Стоянова Неделчева

3. Костадин Милчев Милев

4. Златина Атанасова Величкова

5. Дамян Димитров Петков

 

Решението е прието с Протокол № 02/07.12.2023г. на заседание на Общински съвет – Приморско.

 

 

Председател на Общински съвет:…………

Златина Тюлиева

Технически сътрудник: …………………..

Елена Динкова

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0