Обнародвано обявление на Община Приморско относно одобряване на ПУП-ПП

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 78 от 04.10.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на „Реконструкция на тласкател от КПС 5 до улична регулация на гр.Китен“, преминаващо през ПИ 37023.21.29, ПИ 37023.21.30 и ПИ 37023.21.38 по КК на гр.Китен.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС” (стая 114) при община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време на работния ден. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от оповестяването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0