| Size: 63 KB 20 Aug 2020 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 386 KB 9 Jun 2020 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО  | Size: 746 KB 29 May 2020 Наредба преместваеми обекти  | Size: 148 KB 29 May 2020 Наредба за обществен ред  | Size: 122 KB 28 Apr 2020 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Приморско  | Size: 284 KB 21 Jun 2019 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Приморско  | Size: 3 MB 4 Sep 2018 Програма за управление на отпадъци  | Size: 165 KB 4 Sep 2018 Приемане наредба за принудително изпълнение на заповеди  | Size: 88 KB 4 Sep 2018 Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Приморско  | Size: 301 KB 4 Sep 2018 Наредба Управление Отпадъци -  | Size: 83 KB 4 Sep 2018 Наредба за управление на горските територии  | Size: 44 KB 4 Sep 2018 Наредба за управление и стопанисване на зелената система на  | Size: 260 KB 4 Sep 2018 Наредба за СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА  | Size: 216 KB 4 Sep 2018 Н_А_Р_Е_Д_Б_А_ за реда за прид., упр. и разп. с имоти и вещи общинска собственост  | Size: 78 KB 4 Sep 2018 Наредба за публично-частно партньорство  | Size: 96 KB 4 Sep 2018 Наредба детски градини  | Size: 149 KB 4 Sep 2018 Наредба бюджетна прогноза три годишна  | Size: 86 KB 4 Sep 2018 Н.За упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества  | Size: 90 KB 4 Sep 2018 Programa 2016 bez sumi  | Size: 42 KB 4 Sep 2018 PRAVILNIK_OBSHTINSKO_PREDPRIATIE  | Size: 218 KB 4 Sep 2018 NAREDBA SINJ ZONA (2)  | Size: 53 KB 4 Sep 2018 naredba pomo6ti  | Size: 528 KB 4 Sep 2018 Naredba okolna sreda Приморско  | Size: 526 KB 4 Sep 2018 Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско  | Size: 111 KB 4 Sep 2018 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Приморско  | Size: 67 KB 4 Sep 2018 Наредба за гробищните паркове на територията на Община Приморско
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0