Ha основание Заповед № рд- 09-1124/27.10.2023г. на Министъра на земеделието и храните в периода 03.11.2023г. – 24.11.2023г. стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Бургас, с иел актуализиране границите н па»пит на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”.

съобщение
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0