Проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“

 

Програма „Опазване на околната среда и климатични

промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

www.eeagrants.bg

 

Проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“

 

С пресконференция в залата на НЧ „Самообразование- 1919“ гр. Приморско, проведена на 10.06.2021г., община Приморско представи проект „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“, финансиран със средства от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Проекта е на стойност 149 888 евро и ще се изпълнява в продължение на 24 месеца.

Проектът е насочен към ограничаването на отпадъци в морската среда, от сушата и от малки плавателни съдове и ще се реализира на територията на община Приморско и прилежащата акватория на Черно море.

Пресконференцията бе открита от ученици от ДВГ „Морски Звездички“, а след представянето на основната информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, с есета на тема „Чисто Черно море“ и презентация, насочена към опазване чистотата на морските води се включиха и възпитаниците на СУ „Н.Й. Вапцаров“ гр.Приморско. За финал, най- малките, третокласници, поздравиха гостите със стихове и песни за морето.

Участието на децата е част от основната идея на проекта за изграждане на самосъзнание в посока опазване на природата и грижга за околната среда.

Този документ е създаден в рамките на проект “Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско”, одобрен за финансиране по програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Приморско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или офиса на Финансовия механизъм.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0