ДО: СЛАВКА ТОДОРОВА БАДАЛОВА – Уведомяваме Ви, че за обекти: „Четири броя метални павилиони за промишлени стоки”, разположени в УПИ XXVII, кв.39Б по плана на гр. Приморско

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО: СЛАВКА ТОДОРОВА БАДАЛОВА

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че за обекти: „Четири броя метални павилиони за промишлени стоки”, разположени в УПИ XXVII, кв.39Б по плана на гр. Приморско, идентичен ПИ №58356.503.500 по КККР на гр. Приморско е издадена Заповед №18/10.01.2020г. на Кмета на Община Приморско.

Във връзка с неизпълнение на заповедта, Ви уведомяваме, че на 20.05.2020г. /сряда/ от 10:00ч. ще се извърши принудително изпълнение на Заповед №18/10.01.2020г. на Кмета на Община Приморско.

Разходите по извършеното принудително премахване от страна на Община Приморско са за сметка на извършителите на незаконното строителство, и същите ще бъдат събрани по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс /ГПК/.

Настоящото съобщение беше залепено на обекта и информационното табло в сградата на Община Приморско на 12.05.2020г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.

 

 

 

                  ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0