“Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване по Проект BG16M1OP002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0