НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА СРОК ЦЕНА
1 Виза за проектиране

Необходими документи:

-заявление по образец

-актуална скица от АГКК гр.Бургас

-Документ за собственост /право на строеж/

14 дни 30 лв.

50 лв.

2 Удостоверение за груб строеж:

Необходими документи:

– заявление по образец

– Документ за собственост /право на строеж/

– Разрешение за строеж

– акт обр.2

– акт обр.3

– акт обр.14

14 дни 30 лв.
3 Удостоверение за търпимост на сграда

Необходими документи:

– заявление по образец

– актуална скица от АГКК гр.Бургас

– Документ за собственост за имота

– Удостоверение за наследници /при необходимост/

– Декларация за годината на построяване на сградата

– Проектна документация, изготвена  от правоспособно лице /архитектура, геодезическо заснемане, СК становище, Ел становище, ВиК становище, снимков материал/

 

14 дни 50 лв.
4 Удостоверение за административен адрес

Необходими документи:

– заявление

– Документ за собственост за имота

– Удостоверение за наследници /при необходимост/

 

7 дни 10 лв.
5 Удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове

Необходими документи:

– заявление по образец

– Документ за собственост за имота

– Удостоверение за наследници /при необходимост/

14 дни 20 лв

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0