Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.

Размера на таксите за технически услуги се определя както следва:

1. За издаване на скица за недвижим имот:

с. Ново Паничарево – бърза /за 3 дни/ – 45.00 лева

с. Ново Паничарево – обикновена /за 14 дни/ – 25.00 лева

с. Ново Паничарево – експресна /за 1 ден/ – 70.00 лева

с. Писменово – бърза /за 3 дни/ – 45.00 лева

с. Писменово – обикновена /за 14 дни/ – 25.00 лева

с. Писменово – експресна /за 1 ден/ – 70.00 лева

2. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – за всички населени места – обикновена – 10.00 лева срок 3 дни

3. Издаване на визи в поземлен имот с указани начини на застрояване:

– за жилищни сгради – 50.00 лева /срок  14 дни/

– за обществени сгради – 80.00 лева /срок 14 дни/

– за производствени сгради – 80.00 лева /срок 14 дни/

– преустройство и реконструкция на сгради 60.00  лева        –     14 дни

– за обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ                   50.00 лева       –      14 дни

– за временни строежи                                     60.00 лева       –      14 дни

– за изменение на ПУП ( ПРЗ, ПЗ, ПР, РУП ) както следва;

– до три имота                                                         –   100.00 лева

– над три имота                                                       –   150.00 лева

– извън регулация                                                   – 250.00 лева

4. За одобряване / съгласуване / на инвестиционни проекти по формулата РЗП х 200 евро х – 0.6%.

5. за одобряване на екзекутивна документация – РЗП х 0.20 лв на кв.м.

– 7.00 лева на линеен метър при инфраструктурни обекти

6. За одобряване на идеен проект еднократно / при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/- РЗПх200Евро х 0,8%.

-за трафопостове и станции на мобилни оператори- 500лв.

– одобряване на План за безопасност и здраве при заверка на протокол за откриване на строителна площадка – 50.00 лева.

7. За разрешение за строеж

– за сгради и съоръжения от пета категория – 50 лв.

– за сгради и съоръжения от четвърта, трета, втора и първа категория – 100 лв.

–  за реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите таксата е           50.00 лева  срок 14 дни

– Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 120лв.

– Издаване на решение за смяна на титуляра в разрешението за строеж – 50 лв.

– за обекти на техническата инфраструктура – 15.00 лва на линеен метър

-За Водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни и далекосъобщителни мрежи и съоръжения, разположени изцяло в имот, собственост на Възложителя- 300.00 лв

–    удължаване  на разрешение за строеж  – 50.00 лева: при изтегляне на кабел в съществуващи канални мрежи 150.00 лева

8. Когато разрешение за строеж не е издавано по надлежния ред се съставя акт за  узаконяване, за който се заплаща такса в троен размер на таксите по т.7

9. Сроковете за извършване на техническите услуги са регламентирани в ЗУТ

10. За издаване на разрешения по чл.56, ал.2 от ЗУТ за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.:

– за обекти до 15 кв.м – 120,00лв.

–  за обекти над 15 кв.м- 180лв.

11. Проверка съответствието на строежа с издадените строителни книжа – 1.00 лева кв.м;

-за линейни обекти 20.00 лева

12. За извършване на проверка по жалби от заинтересовани лица – 30.00 лева

13. Заверка на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия – 40.00 лева.

14. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство, и относно собствеността на имотите – 50.00 лева срок 7 дни.

15. За копие на документи от технически архив, се събират такси, както следва:

– Копие на документация от техническия архив в размер А4 или А3 (А3=2хА4) срок 7дни
НК – Незаверено копие             А4- 3лв./лист                  А3-5лв./лист
ЗК – Заверено копие                  А4- 5лв./лист                   А3-7лв./лист

– Копие на типов проект на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – 200 лв. срок 3 дни.

16. За издаване на удостоверение за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове – 30.00 лева срок 14 дни.

17. За издаване на удостоверение по чл.181 ал.1 и ал.2 от ЗУТ – 50 лева срок 14 дни.

18. Извършване на проверка на място и издаване на удостоверение за премахнати обекти – 30 лв. срок 7 дни

19. За издаване на удостоверение за търпимост – 70 лв срок 14 дни

20. За издаване на удостоверение за административен адрес – 20 лв. срок 7 дни

21. Регистрация на „технически паспорт“ на сграда – 30 лв. срок 7 дни

22. Разрешение за изработване на проект за ПУП – 150 лв.

23. За разглеждане на ПУП от ОЕСУТ:

– до 3 парцела                                                                               100.00 лева

–  от 4 парцела до 1 квартал                                                        150.00 лв

–  над 1 квартал                                                                              850.00 лв

– извън границите на населеното място                                     200.00 лв.

24. За процедиране и одобряване проект за ОУП, ПУП, включително и частични изменения, таксата е както следва:

-в размер на 300лв. за гр.Приморско и гр.Китен

-в размер на 100лв. за с.Веселие, с.Ясна Поляна, с.Ново Паничарево и с.Писменово

-в размер на 500лв. за имоти извън урбанизираните територии на населените места в Община Приморско.

25. За становища по искания за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, таксата се определя на 150.00 лв. на декар.

26. За процедиране и одобряване на проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на населените места в Община Приморско, без смяна на предназначение й в размер на 100.00 лева.

27. За оценка по чл.142 ал.6 от ЗУТ от Общински експертен съвет за инвестиционните проекти:

– За проекти за жилищна сграда под 3 етажа, таксата е в размер на 2.00 лева на кв.м. РЗП;

– За проекти за жилищна сграда над 3 етажа, таксата е в размер на 2.20 лева на кв.м. РЗП;

– За проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение, таксата е в размер на 3.00 лева на кв.м. РЗП;

– За линейни обекти инженерна инфраструктура, таксата е в размер на 2.00 лева на линеен метър;

– За проекти за преустройства, таксата е в размер на 60% от таксите по т.1, 2, 3 и 4.

28. За приемане от Общински експертен съвет на инвестиционни проекти по чл.16 ал.1 от ЗУЧК за зона А и зона Б:

– За проекти за жилищна сграда под 3 етажа, такса е в размер на 1.80 лв на кв.м. РЗП;
– За проекти за жилищна сграда над 3 етажа, такса е в размер на 1.00 лв на кв.м. РЗП;
– За проекти за нови нежилищни сгради и със смесено предназначение, таксата е в размер на 1.50 лв на кв.м. РЗП;
– За линейни обекти инженерна инфраструктура, таксата е в размер на 1.80 лв на линеен метър;
– За проекти за преустройства, таксата е в размер на 60% от таксите по т.1,2,3 и 4.

29. За нанасяне на настъпили промени в кадастралните планове се събира такса 1.00 лев на променена или нова точка, но не по –малко от 20.00 лева на имот /сграда /.

30. За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от РГО  – 20.00 лева

31. За предоставяне на списък с координати на подробни точки – 1.00 лев за 1 точка.

32. За издаване на удостоверение по чл. 52 ал. 5 от ЗКИР – 20.00 лева.

33. За изготвяне на документи при учредяване на ОПС, делба, замяна и прекратяване на съсобственост по молба на гражданите

за имоти до 100 кв.м. – 30 лв.

за имоти над 100 кв.м. – 50 лв.

34. Издаване на удостоверение за данни по Закона за управление на етажната собственост – 20.00 лева срок 14 дни

(1)  За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория, се заплащат такси, както следва:
т.1. За жилищни и смесени сгради със средно застрояване, в т.ч. сградни отклонения и басейни, таксата е в размер на 1000.00лв;

т.2. За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1 000 до 5 000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 2000.00лв;

т.3. Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в т.ч. сградни отклонение таксата е в размер на 2000.00 лв;
т.4. За реконструкция, преустройства, пристройка, надстройка, основни ремонти и смяна на предназначението и етапно строителство на строежите четвърта категория таксата е в размер на 50% от предходната такса

т.5. За вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, които не се засяга конструкцията им таксата е в размер на 50% от предходната такса

т.6. За външни ел. и В и К връзки таксата е в размер на 600.00 лв.
(2) За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория, се заплащат такси , както следва:
т.1. За жилищни и вилни сгради – ниско застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 600.00 лв;
т.2. За смесени сгради с ниско застрояване в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 900.00 лв;
т.3. За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители таксата 1200 лв.
т.4. За производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 1200.00 лв;
т.5. За строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория, таксата е в размер на 350.00 лв;
т.6. За реконструкции, преустройства, надстройки, пристройки, основни ремонти и смяна на предназначението и етапно строителство на строежите от пета категория таксата е в размер на 50% от предходната такса.

т.7. За външни електро- и ВиК връзки таксата е в размер на 500.00 лева.

(1). Депозити за възстановяване:

-за възстановяване на тротоар

  1. при сечение на изкопа до 1м- 60.00лв./линеен метър
  2. при сечение на изкопа над 1м.- 60.00лв./кв.м.

-за възстановяване на улично платно

  1. при сечение на изкопа до 1м. -150.00лв./линеен метър
  2. при сечение на изкопа над 1м. -150.00лв./кв.м.

-за възстановяване на зелени площи – 100.00лв./кв.м.

(2). Възстановяването на тротоари се  извършва чрез засипване с филц и отсевки и полагане на тротоарни плочи от същия вид и размер, а на асфалтовата настилка чрез засипване с пъкелаж и полагане на асфалт с дебелина 4-6см.

(3). Възстановяването на депозита се извършва след подписана от Гл.инженер сл. бележка  за извършените съгласно изискванията възстановителни работи.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0