Съобщение за изготвен проект за ИОУП на Община Приморско

За Изменение на Общ устройствен план на община Приморско (ИОУП на Община Приморско) с всички приложения, изготвени съгласно ЗУТ.

Информация за възложителя на плана:

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 2. Възложител: МРРБ;
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. «Кирил и Методий» 17-19;
 4. Лице за контакти: Николай Нанков – Заместник министър;
 5. Телефон/Факс/Е-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

 

 1. Информация за възложителя на плана:
 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 3. Възложител: Община Приморско;
 4. Седалище и адрес на управление: гр. Приморско, ул.  ул. „Трети март“ № 56
 5. Лице за контакти: Никола Ликоманов – Главен архитект;
 6. Телефон/Факс/Е-mail: 0550/ 3 36 38; obshtina@primorsko.bg

 

Обща информация за предложения план

а)   Основание за изготвяне на плана

Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на територията и Закона за устройство на черноморското крайбрежие

Проектът за изменение на общия устройствен план (ИОУП) на община Приморско е разработен от консорциум „Архурбанстудио” ДЗЗД след спечелен търг по ЗОП в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и сключен договор за проектиране № РД 02-29-218 от 31.08.2012 г.

б)   Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Прогнозния период, за който се изработва  проекта за ИОУП на община Приморско е 15 – 20  години.

в)   Териториален обхват

Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Приморско.

г)    Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В територията на община Приморско НЕМ включва:

Защитени зони по Директива  за местообитанията  92/43/ЕИО

 • BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 85/2007 г.);
 • BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от, защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г.);
 • BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г.);
 • BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).

Защитени зони по Директивата  за птиците  2009/147/ЕО

 • BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 49/2010 г.);
 • BG0002041 „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 14/2009 г.);
 • BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).

 

 1. Финансиране на плана

Планът се финансира със средства от националния бюджет на Република България.

 1. Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е община Приморско.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

Планът ще се приема от Националния експертен съвет по предложение на общински съвет – Приморско и ще се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 1. Място за публичен достъп

Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Приморско, гр. Приморско 8290, ул. „Трети март” № 56, всеки работен ден от 09.00 до 16.30 ч. и са публикувани на електронната страница на община Приморско (http://www.primorsko.bg).

 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г.

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община Приморско: всеки работен ден от 09:00 до 17:00ч. в сградата на община Приморско, ул. „Трети март” № 56 с писма на адрес: гр. Приморско, ул. „Трети март” № 56 и по електронна поща:obshtina@primorsko.bg

За контакти:  0550 3 30 00

След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта за Изменение на ОУП на община Приморско, доклада за ЕО, Доклада за ОСВ и всички приложения към него. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ше бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно съобщение/обява

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0