Шесто редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.05.2020г./ петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

 

До Гражданите
на Община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.05.2019г./ петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Шестото редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно
Вземане на решение за кандидатстване на община Приморско за отпускане на безлихвен заем за сметка на Централния бюджет.

2.Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско.
3.Предложение от Ваня Стоева – Андонова – общински съветник в Общински съвет – Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на община Приморско.
4.Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно : Промяна на числеността и състава на Обществен съвет, създаден с Решение №53 от 25.02.2016г. на Общински съвет – Приморско.

5.Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездно право на управление в полза на община Приморско, върху АНКЦ Скално светилище „Беглик Таш”.

6. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно поправка на Решение №636/04.05.2007г. на Общински съвет – Приморско.

7. Предложение от Дамян Петков и Пенко Калудов относно регистриране на брегоукрепителни съоръжения в гр.Китен и гр.Приморско като Специализирани пристанищни обекти към рибарско пристанище Приморско.

8.Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.506.80 по КК и КР на гр.Приморско.
9.Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 37023.501.896 по КК и КР на гр. Китен, Община Приморско.
10.Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 87655.501.63 по КККР на с. Ясна поляна, Община Приморско.
11. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно проект за изменение на ПУП/ПРЗ за УПИ III, кв.32 с идентификатор 58356.506.25 по КККР на гр. Приморско.

12. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Милка Димитрова Христова ,гр.Приморско , ул.“Тракия“ №8 родител на детето Илиян Иванов Стефанов роден на 28.01.2020г.

13. Питания.

Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0