Шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 22.03.2021г./понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 22.03.2021г./понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Шестнадесето извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Издаване на запис на заповед от община Приморско в полза на Министерство на околната среда и водите – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, дирекция „Координация по въпросите на европейския съюз и международно сътрудничество” – Програмен оператор на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, обезпечаващ авансово плащане по договор № Д-33-10/26.02.2021 за Проект “Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско” .

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0