Четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 03.02.2021г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 03.02.2021г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиринадесето извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от арх. Петко Гечев  – заместник кмет на община Приморско относно Относно: Издаване на запис на заповед от община Приморско в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.004-0009-C01 от 13.06.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка” в град Приморско”.

 

  1. Предложение от арх. Петко Гечев  – заместник кмет на община Приморско относно Издаване на запис на заповед от община Приморско в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.004-0009-C01 от 13.06.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка” в град Приморско”.

 

 

  1. Предложение от арх. Петко Гечев  – заместник кмет на община Приморско относно Издаване на запис на заповед от община Приморско в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0136-C01 от 13.06.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежности на територията на Община Приморско”.

 

  1. Предложение от арх. Петко Гечев  – заместник кмет на община Приморско относно Издаване на запис на заповед от община Приморско в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0136-C01 от 13.06.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежности на територията на Община Приморско”.

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Приморско като делегирана от държавата дейност.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0