Четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.05.2023г./понеделник/ от 08.30 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

На община  Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.05.2023г./понеделник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и шесто редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2022 г. на територията на община Приморско, като част от задължителното ниво на инвестициите, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договора с Асоциацията по ВиК.

 

3.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация за част от улица „Ропотамо“ в участъка от о.т. 120 до о.т. 235 и част от ул. „Дъга“ за връзка между гр. Приморско и с.о. „Узунджата“, попадащи в ПИ 58356.503.132 и ПИ 58356.503.164 по КККР на гр. Приморско.

 

4.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно одобряване на Проект за ПУП /ПРЗ/ в обхват ПИ №37023.501.67 и ПИ №37023.501.68 по КККР на гр.Китен.

 

5.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на „Нова кабелна линия 20kV от Нововграден ЖР стълб №6А между ЖРС №7 и ЖРС №6, в оста на ВЛ 20 kV “Простор“ от П/ст. „Приморско“ до нов БКТП в ПИ 58356.4.856, м.“Шопака“, по КК гр.Приморско“ през ПИ с идентификатори 58356.4.85, 58356.4.89, 58356.65.84, 58356.65.85 и 58356.65.86 по КККР на гр.Приморско, м.“Шопака“ – съгласно регистър на засегнатите имоти и сервитутни зони.

 

6.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Проект за изменение на ПУП /ПУР/ за част от ул.”Бриз”, ул.“11-та“ и ул.“12-та“ в участък о.т.562-560а-51-53-230-124-125-203, попадаща в ПИ с идентификатори №37023.501.58, №37023.501.886, №37023.501.57, №37023.501.145, №37023.501.273, №37023.501.272, №37023.501.248, №37023.501.378, №37023.501.221 и №37023.501.220 по КККР на  гр.Китен, община Приморско и проект за изменение на ПУП /ПР/ за УПИ II за парк, УПИ III за ТП  и УПИ IV за КОО в кв.52 и УПИ IV за парк  в кв.51 с идентификатори  №37023.501.694, №37023.501.581, №37023.501.295, №37023.501.693, №37023.501.56, №37023.501.67 и №37023.501.68 по КККР на  гр.Китен.

 

7.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработване на проект за ПУП /ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 37023.501.408, 37023.501.409, 37023.501.410, 37023.501.516 и 37023.501.517 по КККР на землище гр.Китен.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 10731.501.87 по КККР на с. Веселие, Община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.505.11 по КККР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, Община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 56513.501.146 по КККР на с. Писменово, Община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПЗ/ за УПИ XXX /ПИ 58356.504.430/ и УПИ ХХХII /ПИ 58356.504.433/ в кв.5 регулационния пла на СО“Узунджата“, гр.Приморско.

 

 1. Предложение от арх. Петко Гечев –зам. кмет на община Приморско относно  Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за изграждане на „Спортен комплекс” в ПИ с идентификатор 58356.501.707 по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Предложение от Общинска служба „Земеделие“ Приморско – Царево относно Изпълнение на съдебно решение.

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно : Избиране на общински съветници за членове на Комисията по провеждане на търгове и конкурси по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете наМарийка Славчева Кинова , родител на детето Даниела Мариева Кинова.

 

 1. Питания

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

МАТЕРИАЛИ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0