Четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 14.03.2023г./вторник/ от 08.45 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На  община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 14.03.2023г./вторник/ от 08.45 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и четвърто редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на средства от бюджета на община Приморско за обезпечаване изпълнението на дейности по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сграден фонд – етап първи“, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

  1. Писмо от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД.

 

  1. Питания

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0