Четиридесет и трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.02.2023г./вторник/ от 09.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.02.2023г./вторник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и трето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023год.

 

 1. Предложение от арх. Петко Гечев – зам.кмет на община Приморско относно Дофинансиране детска градина „Русалка“ гр. Приморско – юридическо лице с код по БУЛСТАТ 000048381 включително четири филиала на детски градини.

 

 1. Докладна записка от арх. Петко Гечев – зам.кмет на община Приморско относно Одобряване на предварителни разчети по приходите и разходите по показатели по единна бюджетна класификация за 2023 година и разчети за капиталови разходи за 2023 година.

 

 1. Предложение от Общинските съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Приморско относно подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението на 06.02.2023г. в Република Турция и в Сирийската арабска република.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Представяне на годишен отчет за 2022г. за изпълнение на Програмата за управление на кмета на община Приморско за мандат 2019г-2023г.

 

 

 1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание , спорта и социалния туризъм в община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне на състав на Съвет по въпросите на социалните услуги.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне на периода и териториите в община Приморско, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, по реда на чл.15, ал.2 от ЗУЧК.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Одобряване на план-схема за поставяне на преместваеми обекти в ПИ 58356.506.32 и ПИ 58356.506.558 по КККР на гр. Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно поправка на решение №430/23.12.2022г. на Общински съвет – Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на „Кабелна линия ниско напрежение от ТНН на МТП „Писменово2“ в ПИ 20.286 до ел. табло на границата на ПИ 20.213 по плана на м.“Лозята“, землище с.Писменово.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно одобряване на Проект за изменение на ПУП /ПРЗ/ в обхват на УПИ I в кв.21 и благоустрояване в рамките на улична регулация на север от улица с о.т. 21-26 в обхват на ПИ 58356.501.85, ПИ 58356.501.46, ПИ 58356.501.144 и ПИ 58356.501.671 по КК землище гр.Приморско, като част от КПИИ, по реда на чл.150 от ЗУТ за обект : „Спортен комплекс в ПИ 58356.501.671 и озеленяване и благоустройство в ПИ 58356.501.85 по КККР на гр. Приморско“.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд по мотивирано искане от ОС „Земеделие“ Приморско – Царево за обезщетение по §27 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ/обн.ДВ,бр.62 от 2010г.,доп.- ДВ, бр.61 от 2016г. в сила от 05.08.2016г./

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно допускане на изработване на проект на ПУП /ПП/ за изграждане на “Местен път” от проект на план за регулация / свързващ строителните граници на гр.Приморско /ОТ43/ с план за регулация на СО Перла /ОТ137/, до проектно кръстовище при км 35+603 на държавен път Бургас Царево, засягащ ПИ с идентификатори 58356.73.1, 58356.73.24, 58356.73.31, 58356.73.97 и 58356.73.111, землище гр.Приморско, община Приморско.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане на изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация, свързващ строителните граници на гр.Приморско /ОТ43/ с план за регулация на СО Перла /ОТ137/ със засегнати имоти 58356.67.22, 58356.73.9, 58356.73.31, 58356.73.49, 58356.73.50, 58356.73.72, 58356.73.94, 58356.73.97, 58356.73.102, 58356.73.108, 58356.73.124 по КК на землище гр.Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Дукена Вълкова Неделчева , родител на детето Стефан Вълков Неделчев.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете Таня Райнова Стоянова, родител на детето Райна Танева Стоянова.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете Милен Филипов Ставракев, родител на детето Ирена Миленова Ставракева.

 

 1. Питания

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0