Четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 11.04.2023г./вторник/ от 08.15 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

 

До Гражданите

На община  Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 11.04.2023г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и пето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието, управлението и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на община Приморско.

 

3.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

 

  1. 4. Приемане на Годишен финансов отчет на „Медицински център-Приморско“ ЕООД за 2022г.

 

  1. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Свобода -1948г” – гр. Китен за 2022г.

 

  1. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Виделина – 1927” – с. Веселие за 2022г.

 

7.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Отец Паисий-1927” – с. Ново Паничарево  за 2022г.

 

8.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ  „Л. Н. Толстой – 1926г” – с. Ясна Поляна за 2022г.

 

9.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Възраждане- 1999г” – с. Писменово за 2022г.

 

10.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Самообразование – 1919” – гр. Приморско за 2022г.

  1. Докладна записка от Красимира Славова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Созопол относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година в община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ IV в кв.13 с иденитификатор №58356.501.615 по КККР на гр.Приморско

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Одобряване на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на обект: „Пътен подлез под път II-99 “Бургас-Царево”, за връзка между гр.Приморско и с.о. „Узунджата“ гр.Приморско по продължение на ул.”Ропотамо” до ул.”Дъга”.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Йоана Радостинова Георгиева , родител на детето Александър Мартинов Енчев.

 

  1. Питания

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0