П О К А Н А – ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРИМОРСКО НА 30.04.2019Г./ВТОРНИК/ ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.04.2019г./вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и осмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на решение за поемане на дълг чрез издаване на безусловна и неотменима банкова гаранция.

 

3.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно кандидатстване за  предоставяне на финансиране от ОПРР 2014 – 2020 и Фонд за устойчиви градове с проектна идея за консервация и социализация на скалното светилище „Беглик Таш“.

 

4.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на   недвижими имоти – частна  общинска  собственост, находящи  се в гр. Приморско, СО „Узунджата” и гр. Китен, община Приморско, област Бургас.

 

5.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план „За трасе на главен водопровод, преминаващ през ПИ 58356.73.15 по плана на гр.Приморско, с участъци: „От напорен водоем (НВ) V=2*1250 m3 до разпределителна мрежа Приморско“;  „От напорен водоем (НВ) V= 4000 m3 до разпределителна мрежа на Приморско“.

 

6.Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПР/ за УПИ XI  в кв.48 с  идентификатор №58356.501.301  и УПИ XII  в кв.48 с  иденитификатор №58356.501.302  и по КК на гр.Приморско .

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на изменение на ПУП/ПРЗ, в обхват на ПИ №37023.502.85, ПИ №37023.502.86, ПИ №37023.502.91 и ПИ №37023.502.105 по ПР на ММЦ гр. Китен, община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно даване на съгласие за разделяне на поземлен имот 58356.67.63 по КККР на гр.Приморско.

 

  1. 9. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Диляна Константинова Стайкова, родител на детето Кристин Красимирова Андонова.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Катя Христова Кутева.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Георги Василев Ангелов.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Илия Алиев Кинов.

 

  1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

 

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0