Четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 27.07.2023г./четвъртък/ от 08.30 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 27.07.2023г./четвъртък/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и осмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Участие на  община Приморско в сформиране на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Созопол – Приморско заедно” и определяне на представител в неговите органи на управление.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на имущество общинска собственост в полза на Център за спешна медицинска помощ – Бургас , за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр.Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 56513.501.307 по КККР на с. Писменово, община Приморско.

 

4.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на „Захранващ кабел от електромерно табло и табло телеуправление в ПИ 58356.4.855 до ГРТ табло на Фотоволтаична инсталация с мощност 350kWp в ПИ с идентификатор 58356.4.856 по КККР на гр.Приморско, м.“Шопака“ преминаващ през ПИ с идентификатори 58356.4.82, 58356.4.98 и 58356.4.810 по КККР на гр.Приморско, м.“Шопака“.

 

  1. Докладна записка от Дамян Петков – общински съветник относно Даване на съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, включително пасища и мери по чл.19 ЗСПЗЗ, за обезщетяване на собственици, чиято собственност не може да бъде възстановена .

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете Михаела Антониева Хаджиева, родител на детето Ивон Иванова Тодорова.

 

  1. 7. Питания

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0