Четиридесет и девето извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 09.08.2023г./сряда/ от 10.00 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 09.08.2023г./сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и девето извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка от  д-р Димитър Германов кмет на община Приморско   относно провеждане на парти „Директно във филма“ на 11 и 12 август 2023г., на територията на бивша резиденция „Перла“.

 

 

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

 

МАТЕРИАЛИ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0