Четиридесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Приморско на 20.02.2023г. от 08.30ч.

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На  Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Приморско на 20.02.2022г./понеделник/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и второ извънредно заседание  на Общински съвет – Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Кандидатстване за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, с проект „Енергийна ефективност и модернизация на образователната среда в Детска градина „Русалка“ – филиал Ясна поляна, общ. Приморско“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0