Четиридесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 23.12.2022г./петък/ от 08.15 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 23.12.2022г./петък/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от арх.Петко Гечев зам.  кмет на община Приморско относно Одобряване на План-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Приморско за 2023 г.

 

2.Предложение  от от арх.Петко Гечев зам. кмет на община Приморско

относно Актуализация на бюджета на Община Приморско към 30.11.2022  година.

 

  1. Предложение от от арх.Петко Гечев зам. кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на Община Приморско към 30.11.2022 г.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно приемане Ценоразпис на максималните цени за добив и ценоразпис на минимални цени за продажба на дървесина от общински горски територии.

 

  1. Докладна записка от арх.Петко Гечев зам. кмет на община Приморско относно даване на съгласие и допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементие на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на „Захранващ кабел от електромерно табло и табло телеуправление в ПИ 58356.4.855, до ГРТ табло на Фотоволтаична инсталация с мощност 350 kWp в ПИ с идентификатор 58356.4.856 по КККР на гр.Приморско, м.“Шопака“ преминаващ през ПИ с идентификатори 58356.4.82, 58356.4.98 и 58356.4.810 по КККР на гр.Приморско, м.“Шопака“.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект „Водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 м.Лозята, с.Писменово“, като подземното тресе ще премине през ПИ №20.461, №20.466, №20.476, №20.477, №20.272 и №20.274 по плана на новообразуваните имоти м.“Лозята“, землище с.Писменово, община Приморско.

 

  1. Предложение от от арх.Петко Гечев зам. кмет на община Приморско относно Учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект (трафопост) в ПИ с идентификатор 52129.501.821 по КККР на с. Ново Паничарево, Община Приморско.

 

  1. Предложение от от арх.Петко Гечев зам. кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 87655.501.77 по КККР на с.Ясна поляна, Община Приморско.

 

  1. Предложение от от арх.Петко Гечев зам. кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.504.332 по КККР на гр.Приморско, СО “Узунджата“, Община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ VIII“ЗА ИНФРАСТРУКТУРЕН КОРИДОР“ в кв.63 с  иденитификатор №58356.503.106 по КККР на гр.Приморско.

 

  1. Питания

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0